เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงและลดสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และมีร้อยตำรวจเอกพงษ์สถิต จันต๊ะยอด รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก จุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลในเมืองที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ และการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องการตรวจสภาพรถเบื้องต้นเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การขอและต่อใบอนุญาตขับขี่ โดยนายสุรศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายพิทักษ์ เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำพูน

ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการสัญจรเป็นภัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้ การป้องกันภัยและลดความสูญเสีย จึงเป้าหมายสำคัญของเทศบาลเมืองลำพูน อีกทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ยังข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จึงเล็งเห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในการสัญจร ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงและลดสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ