เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชุมชนจามเทวี อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักในวงบ่อซีเมนต์ ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการชุมชนจามเทวี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการทำปุ๋ยหมักในวงบ่อซีเมนต์ ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยชุมชนจามเทวี และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3R 3R คือ Reduce ลดการใช้  Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียกด้วยการทำปุ๋ยหมักในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งชุมชนจามเทวี เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้น่าอยู่น่ามอง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดความรู้จากซอยจ่าเจงไปยังซอยอื่น ๆ ภายในชุมชน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นองค์ความรู้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยการนำซากพืช เช่น ใบไม้ หญ้าแห้ง เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร มาทำปุ๋ยหมักในบ่อ ที่ทำได้ง่าย ประหยัด และลดต้นทุนในการใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ สร้างเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักในครัวเรือน สามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้ประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเอง ขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ และยังเป็นการสร้างชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน