เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นำโดย นายรุ่งโรจน์ สุนทร  ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนและทีมตรวจประเมิน ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐาน และมีหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ

  1. ด้านการบริหารจัดการ
  2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
  4. ด้านการบริการสาธารณะ
  5. ด้านธรรมาภิบาล

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายคือท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ได้ตามมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ และสามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด