เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Application Zoom Meeting เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลของแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย