ศูนย์บริการสาธารณสุข และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน จัดส่งยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยถึงบ้าน อำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินโครงการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับยาด้วยตนเอง และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในศูนย์บริการสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดรับยาต่อเนื่อง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและข้อ หากมียาเดิมเหลือให้ทานยาเดิมให้หมดก่อน หากยาหมดแล้วแพทย์จะทำการจ่ายยาและมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนำส่งยาที่บ้าน และในกรณีผู้ป่วยอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองลำพูนจะจัดส่งยาทางไปรษณีย์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 525776 และ 086 4214908 และ 094 6422111 เพื่อปรึกษาแพทย์ได้ในวันเวลาราชการ
ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจึงมุ่งให้บริการดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำคัญต่อการรับมือการระบาดและลดความแออัดของศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งบริการนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยจากการเดินทางไปสถานพยาบาล หลีกเลี่ยงการมาที่ชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19