เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่คัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัย Thai Stop Covid Plus รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่จัดทำแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานประกอบการและสถานประกอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการและสถานประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีพนักงานจำนวนมาก ประกอบกับมีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลเมืองลำพูนจึงลงพื้นที่แนะนำการจัดทำแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ด้วยโปรแกรม Thai Stop Covid plus และดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบออนไลน์ สร้างแหล่งความรู้สำหรับผู้ประกอบการให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ ตลอดจนเป็นการลงพื้นที่เน้นย้ำมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัย