เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง