นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์รายการ ‘ฮัลโหลเทศบาล’ ชูประเด็นผลงานโดดเด่น และการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์รายการฮัลโหลเทศบาล ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลงานโดดเด่นของเทศบาลฯ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  จากการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยเข้า  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ และในปี 2563 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ และรางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารงาน สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการ รวมทั้งสร้างระบบดูแลสุขภาพ การให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านของศูนย์บริการ  สาธารณสุขเทศบาลฯ การส่งเสริมอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน การมอบถุงยังชีพ การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ฯลฯ โดยการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ จะออกอากาศรายการฮัลโหลเทศบาล ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และนำเสนอผลงาน โครงการ รางวัลต่าง ๆ ของเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ