แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง สร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิต

นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดแม่บ้านมหาดไทย และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โดยมอบถุงยังชีพ ของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิต ผลไม้ น้ำดื่ม ซึ่งบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซี ไอ จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลครัวเรือนที่มีกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ การให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของคณะผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจต่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตระหนักว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางมีต้นทุนการใช้ชีวิตที่แตกต่างกว่ากลุ่มครัวเรือนทั่วไป มาตรการที่ใช้จึงมีความเฉพาะและเหมาะสม เพื่อให้ไม่มีประชาชนกลุ่มใดเลยที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลาเช่นนี้