เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร เสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564 เพื่อให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการใช้สารเคมีกำจัด  ศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์ความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่อาจได้รับจากการบริโภคอาหารของประชาชน เมื่อรับทราบความเสี่ยงแล้วจะก่อให้เกิดความตระหนักรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การทำเกษตรอินทรีย์ หรือมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารในจังหวัดลำพูน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) รวมทั้งมีการการจำหน่ายผักเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ตลอดจนการสาธิตวิธีการล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง