เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดมูลฝอยอันตรายชุมชน ตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดส่งมูลฝอยอันตรายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 220 กิโลกรัม เพื่อรวบรวมปริมาณมูลฝอยอันตรายชุมชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่จุดรวบรวม ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อนำส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการคัดแยกขยะไม่ถูกวิธี จึงมีแนวทางการจัดการขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน กำหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ สร้างกลไกการ คัดแยกขยะ การแยกทิ้ง การเก็บรวมรวบ การขนส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด