นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึก (in-depth interview) ขับเคลื่อนประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มตกงาน ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ตามแนวทาง 4 Pillar : ลำพูนโมเดล เนื่องจากจังหวัดลำพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ หรือทำร้ายตนเองสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย จากข้อมูลรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2563 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ระหว่าง 12.61 – 21.70 ต่อแสนประชากร (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร) ประกอบกับวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคม และภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิตในคนทุกกลุ่ม

เทศบาลฯ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกาย และต้องการช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์ด้านลบและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ สร้างพลังในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวคิดเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง