เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสัมมนาออนไลน์ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น “การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิ่นนำร่อง”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาออนไลน์ “การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิ่นนำร่อง” ภายใต้โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการด้านการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวถึงปัญหาของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และร่วมกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้าง Education for all เป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเจริญเติบโตของสังคมและท้องถิ่น

จากนั้น เป็นการนำเสนอโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 11 แห่ง ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอโครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอเอมีเลีย ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เด็กผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีครูประเมินพฤติกรรมเด็กรายบุคคลทั้งก่อนและหลังการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ onsite และ online ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนำร่องที่เข้าร่วมโครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกลไกในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน