เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน มีศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเป็นกรอบแนวทางในการจัดระบบบริการสุขภาพประชาชน เอื้อให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการ และส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง