เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน สร้างความตระหนักถึงการประพฤติปฎิบัติตนตามแบบแผนคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาทิตย์ วงศ์ชัย พนักงานคดีปกครองเชี่ยวชาญ จากศาลปกครองเชียงใหม่ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการพิจารณาคดีทางปกครองการออกคำสั่งทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากการกระทำทางปกครองและการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากนั้น นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำพูนและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน และใช้วิธีการถ่ายทอดสดการบรรยายมายังห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เป็นการจัดประชุมภายใต้มาตรการควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ผู้ร่วมอบรมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564