นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายการแก้ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตร งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม RDI Manager

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการแก้ปัญหา การพัฒนาในพื้นที่ และการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom Meeting ในหลักสูตร RDI-MAC : Module 1 หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม RDI Manager ด้านชุมชนและพื้นที่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-13.30 น. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” (Research Development & Innovation managers for Area and Community : RDI-MAC) ระหว่างวันที่ 23–28 สิงหาคม 2564  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่มีบทบาทรับผิดชอบสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร หรือในระดับแผนงานวิจัย ด้านชุมชนและพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพื้นที่และชุมชน หน่วยงานด้านการวิจัยระดับกรม และมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกว่า 60 คน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น