เทศบาลเมืองลำพูน มอบป้าย “โครงการผักติดดาว” ให้กับผู้ประกอบการ ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเครือข่ายผักติดดาว ออกเก็บตัวอย่างพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างและเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง   ในผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชผักได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้ง มอบป้ายโครงการผักติดดาวให้กับผู้ประกอบการ ที่มีผักปลอดภัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมกับแจ้งผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักที่เก็บตัวอย่างไปตรวจ และให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการจำหน่ายผักในตลาดสดหนองดอก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ผลักดันให้มีมาตรการทางสังคม ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เว้นระยะการเก็บเกี่ยวหลังฉีดพ่น สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ พัฒนาช่องทางแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ในชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงได้