อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้ความรู้และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลดอัตราการป่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ อสม. ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ทำให้มีแหล่งน้ำขังซึ่งอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้

โดยรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด ตามหลัก 5 ป. คือ ปิดภาชนะน้ำขัง ปล่อยปลากินลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย นอกจากนี้เทศบาลเมืองลำพูนยังมีการดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกให้เหลือน้อยที่สุด