เทศบาลเมืองลำพูน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เฝ้าระวังภัยสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังยาที่ไม่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีแกนนำสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ การเฝ้าระวังยาที่ไม่ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม ฯลฯ จึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ไม่ให้มีสารอันตรายปนเปื้อน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 หลายคนพยายามแสวงหาผลิตภัณฑ์สุขภาพมาดูแลรักษาตนเองมากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ จึงอาจพบยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพส่งผลเสียตามมามากมาย ดังนั้นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน จึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ยาไม่ปลอดภัย การโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนระยะยาว