เทศบาลเมืองลำพูน ผ่านการพิจารณาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองลำพูน ผ่านการพิจารณาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ด้านการศึกษา จากการคัดเลือกของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน 8 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน
  2. ด้านสาธารณสุข ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าสัก
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เทศบาลตำบลวังดิน
  4. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลต้นธง
  5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่ตืน
  6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
  7. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองล่อง
  8. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าไผ่

ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูน ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาคุณภาพด้านศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนวัตกรรมด้านการศึกษาและได้รับรางวัลมากมาย อาทิ  นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Phonemics and Phonics), รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 จากคุรุสภา จากการดำเนินโครงการคลินิกภาษาอังกฤษ, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์  เป็นต้น ซึ่งนอกจากส่งเสริมทักษะทางวิชาการแล้ว ยังเน้นการส่งเสริมทักษะการกีฬา ทักษะการใช้ชีวิต และอื่น ๆ เพื่อวางรากฐานการพัฒนานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนอย่างแท้จริง