เทศบาลเมืองลำพูน เพิ่มศักยภาพ อสม. อบรมให้ความรู้ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม “รู้ก่อน ป้องกัน และรักษาได้”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุการป่วยและตายของผู้หญิงในระดับต้นๆ หากสามารถตรวจพบด้วยตนเองในระยะแรก จะสามารถรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้  ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้และทักษะการตรวจโรคด้วยตนเอง รวมถึงการเฝ้าระวังโดยการคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่จำเป็น

อีกทั้งการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนสามารถทำได้ และถ้าตรวจได้ถูกต้องและสม่ำเสมอจะสามารถค้นหาความผิดปกติได้เร็วขึ้น โดยการคลำอย่างถูกวิธีที่เต้านมหรือใต้แขน ส่วนวิธีการสังเกตโรคมะเร็งปากมดลูก หากพบว่ามีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ประจำเดือนมานานผิดปกติ มีเลือดออกในวัยหลังหมดประจำเดือน หรือมีอาการตกขาวมากและมีกลิ่นผิดปกติ แนวทางป้องกันควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หลายคู่นอน เมื่อมีอาการผิดปกติควรมาพบแพทย์ ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละครั้ง ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ควรฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับต่อต้านเชื้อ HPV ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ