เทศบาลเมืองลำพูนเป็น 1 ใน 72 หน่วยงานระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบสุดท้าย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมดจำนวน 276 รางวัล โดยแบ่งประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 57 รางวัล
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย (ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป) จำนวน 72รางวัล
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จำนวน 147รางวัล
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้ส่ง “นวัตกรรมการเข้าถึงบริการสาธารณะวิถีใหม่ ในภาวะวิกฤติโควิด–19” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาหรือบริบทของชุมชนที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพื้นที่นั้นมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการรับมือกับปัญหา ตลอดจนการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เทศบาลเมืองลำพูนผ่านการประเมินเข้าสู่รอบสุดท้าย เป็นหนึ่งใน 72 หน่วยงาน ที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน 400,000 บาท เป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นได้พัฒนาประสิทธิภาพ และการันตีความสามารถของเทศบาลเมืองลำพูน ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นให้ตอบสนองและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริบทพื้นที่และประชาชนต่อไป