เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมรับฟังมาตรการให้ความช่วยเหลือช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมรับฟังมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อรับฟังมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคิดค่าปรับตามมาตรการดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ