เทศบาลเมืองลำพูน รับการเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวัง โควิด-19 จากคณะผู้พิทักษ์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในการเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกรมอนามัยได้จัดทำโครงการอาสารอบรู้สู้ภัย
โควิด 19 โดยมีผู้พิทักษ์อนามัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวัง ประเมิน ตรวจติดตามผลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
จากนั้นคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดสดและร้านอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ มีการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้างทั้งคนไทยและคนต่างด้าวในตลาดสด พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า สถานศึกษา ฯลฯ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และใช้มาตรการ Thai Stop Covid ในสถานประกอบ และ Thai Save Thai ประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดซ้ำ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในจังหวัดลำพูน