เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้สังคมเมืองลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีด วัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งให้บริการตามขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาทิ ลงทะเบียน ซักประวัติ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น จัดเตรียมวัคซีน และให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจหลังการฉีดวัคซีน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดความแออัด และเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ลดความรุนแรงหากติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้ ป้องกันการป่วยหนัก และลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม ซึ่งแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ข้อมูลถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 จังหวัดลำพูนมีจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 90,159 ราย ผู้ที่ฉีดเข็ม 2 จำนวน 41,926 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,973 ราย รวมจำนวนยอดการฉีดวัคซีนสะสม จำนวน 90,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.71 ของจำนวนประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งหมด 161,848 คน