เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ของจังหวัดลำพูน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดลำพูน จำนวน 2,500 คน ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน
โดยวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และพระภิกษุ รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกายป้องกันโควิด-19 ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคมด้วย