มาสคอต ‘น้องลำปูน’ ชนะเลิศการประกวดออกแบบการ์ตูนของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างอัตลักษณ์และสื่อถึงเทศบาลฯ ผ่านตัวการ์ตูนที่สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศผลการตัดสินการประกวดการออกแบบการ์ตูนและตั้งชื่อมาสคอต ในหัวข้อ เทศบาลเมืองลำพูน Lamphun Municipality Mascot Contest เพื่อสร้างอัตลักษณ์และสื่อถึงเทศบาลฯ ผ่านตัวการ์ตูนที่สร้างสรรค์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งภาพมาสคอตเข้าร่วมประกวด จำนวน 13 ราย รวมภาพ
มาสคอต ทั้งสิ้นจำนวน 19 ภาพ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน ร่วมดำเนินการตัดสิน โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มาสคอต ‘น้องลำปูน’ เจ้าของผลงาน คือ นายนภดล อนันต์ถาวร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ มาสคอต ‘น้องรถรางแสนร่าเริง (JOVI)’ เจ้าของผลงาน คือ นางสาวรุ่งนภา จันทร์เรือง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ มาสคอต ‘เจ้าหนูโคมล้านนาลำพูน’ เจ้าของผลงาน คือ นายถิราวัฒน์ ลิ้มไพศาล