เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาของท้องถิ่น และบทบาทลดความเหลื่อมล้ำ”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาของท้องถิ่น และบทบาทลดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งจัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนสังกัดเทศบาล จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาดังกล่าว ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยคะแนนโอเน็ต พ.ศ. 2563 และข้อสังเกตความเหลื่อมล้ำ แนวทางลดความเหลื่อมล้ำ และนำเสนอกรณีตัวอย่างโรงเรียนท้องถิ่นชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนนำเสนอบทบาทของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือกับโรงเรียนท้องถิ่น