สธวท. ลำพูน ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อน โควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ลำพูน (สธวท ลำพูน) มอบเงินร่วมสมทบทุนจากครอบครัววัธนเวคิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบเงินให้ผู้ประสบความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาท จำนวน 5 ราย ได้แก่ ชุมชนจามเทวี จำนวน 2 ราย ชุมชนไก่แก้ว จำนวน 1 ราย และชุมชนหน้าสถานีรถไฟ จำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และช่วยบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น