เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ กฎหมายครอบครัว มรดก งานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการเสริมความรู้ทางกฎหมาย ประจำปี 2564 โดยร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว มรดก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง และเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน