เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการศึกษาของท้องถิ่น และบทบาทลดความเหลื่อมล้ำ”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมเเละโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาของท้องถิ่น และบทบาทลดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งจัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล บริบท สภาพปัญหาของโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานในขั้นต่อไป