เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดพ่นนยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดหลังลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน และเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดหลังลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการ DMHTT คือ Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะหรือลงทะเบียน) เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำ จุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน คัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดหนองดอก ร่วมกันปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด