เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรชุดตรวจ Rapid-Antigen test จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการและหลักเกณฑ์การจัดสรรชุดตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Rapid-Antigen test ซึ่งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีการการจัดสรรชุดตรวจสอบคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ให้แก่เทศบาลสมาชิก โดยจัดสรรให้แก่เทศบาลสมาชิกโดยใช้ข้อมูลการส่งเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ตามสัดส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการจัดหาชุด Rapid-Antigen test ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และขึ้นทะเบียนรับรองอย่างถูกต้อง สามารถอ้างอิงถึงมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ตามองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลของรัฐใช้ในการตรวจ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และรับรองผลได้ ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวต้องทำหรือดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งชุดตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มายังประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด เพื่อนำไปให้แก่เทศบาลสมาชิกในจังหวัด ซึ่งเทศบาลในจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรจำนวน 93 กล่อง ในหนึ่งกล่องมีจำนวน 25 ชุดตรวจ รวมทั้งสิ้นได้รับการจัดสรรจำนวน 2,325 ชุดตรวจ เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19