เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม  อาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย