เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนและเครือข่าย ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้พ่อค้าแม่ค้า สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพ.สต.เครือข่าย  เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเขตเทศบาลฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งตลาดสดในเขตเทศบาลฯ เป็นแหล่งการค้าขายขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ก่อให้เกิดการบริโภคและการพึ่งพากัน ทั้งการจ้างงาน เกิดรายได้ เกิดการบริโภค ฯลฯ และเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมีผู้ติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจ่ายได้อย่างรวดเร็ว และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

เทศบาลฯ จึงให้สำคัญในการดูแลผู้ประกอบการและแรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถจะดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเร่งดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด ร่วมกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ซึ่งการฉีดวัคซีนจะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิตลงได้ อีกทั้งยังคงเน้นย้ำใช้มาตรการ D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ  T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thai Chana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียนก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเคร่งครัด