เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ พม.ลำพูน มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้พิการ ช่วงโควิด–19

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ตามโครงการ พม.ปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด–19 จำนวน 13 ชุด โดยในถุงยังชีพมีข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง และปลากระป๋อง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับจากรัฐบาล  และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน