เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเวียงยอง, เทศบาลตำบลต้นธง, เทศบาลตำบลริมปิง, เทศบาลตำบลป่าสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้  แผ่นดินไหว น้ำท่วม อาคารถล่ม ภัยแล้ง และภัยหนาว ตลอดจนการก่อวินาศกรรม ที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองลำพูน เข้าให้ความช่วยเหลือ โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน จากนั้นได้มีการฝึกซ้อมและสาธิตการดับเพลิง เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเมื่อใดที่เกิดสาธารณภัยอันเกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป