เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่สถานประกอบการ ร้านค้า สถานที่เสี่ยง เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ และมีทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่สถานประกอบการ ร้านค้า หรือสถานที่มีความเสี่ยง โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการอบรมฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานที่มีความเสี่ยง ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ และมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ยังเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกิดความชำนาญในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีโดยไม่ตื่นตระหนก ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน