สภาเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 และเรื่องที่เสนอใหม่ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง