เทศบาลเมืองลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปี 64

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยความระลึกถึงและเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองลำพูน ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทุ่มเท แรงกายแรงใจ และสติปัญญาความสามารถ ช่วยกันพัฒนางานของเทศบาลฯ ให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 13 ราย เป็นพนักงานเทศบาลสามัญจำนวน 3 คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 และลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน เพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องในเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการทุกคนที่ได้ทุ่มเทการทำงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จต่างๆ ของเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์มากมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาเป็นเวลานาน ซึ่งคุณงานความดีที่ได้สั่งสมมาจนครบเกษียณอายุราชการ ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง