เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

โดยกรมโยธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และได้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อนำไปจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในส่วนของจังหวัดลำพูน จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำกวง (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย)
  2. โครงการพัฒนาชุมชนบริเวณกู่ช้างกู่ม้า
  3. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี (บริเวณตลาดหนองดอก)
  4. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.ริมปิง
  5. โครงการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านกลาง
  6. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำปิง อ.ป่าซาง
  7. โครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นวัดพระพุทธบาทตากผ้าระยะทาง 4 กิโลเมตร อ.ป่าซาง
  8. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดบ้านปาง อ.ลี้