เทศบาลเมืองลำพูน มอบป้ายห้องน้ำสะอาด Happy Toilet ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ผ่านเกณฑ์ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องน้ำให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่มีห้องน้ำสะอาด ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)  แยกห้องน้ำชาย-หญิง และมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย ที่มีแสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งมีการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีคราบสกปรก มีการใช้สุขภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดบรรยากาศให้น่าใช้งาน เพื่อให้การบริการห้องน้ำเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การใช้ห้องน้ำสาธารณะจึงต้องคำนึงถึงความสะอาด และปลอดภัยห่างไกล COVID-19 โดยต้องใส่หน้ากากอนามัย พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้อื่น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากห้องน้ำสาธารณะได้บ้าง ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดมือ โดยต้องคำนึงถึงการลดโอกาสในการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้ออยู่เสมอ