เทศบาลเมืองลำพูน ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผู้ประกอบการร้านค้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ส่งเสริมการเปิดเศรษฐกิจ COVID free setting

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ  สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลฯ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ทันที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้นรวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้บริการในตลาดสดและร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนเป็นการรองรับนโยบายส่งเสริมการเปิดเศรษฐกิจ COVID free setting ที่ประชาชนควรเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดลำพูนก็ได้มีการกำหนดมาตรการ COVID free setting COVID free area และการเตรียมความพร้อมจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด