เทศบาลเมืองลำพูน มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สร้างหลักประกันความมั่นคง สร้างชุมชน-กองทุนเข้มแข็ง

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ วัดช้างรอง ที่ทำการชุมชนบ้านท่า- ท่านาง

ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินงานสอดคล้อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดบริการสาธารณะทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้วยโอกาส การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน