เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ รพ.ลำพูน ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิดระบาดใน จ.ลำพูน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เร่งเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหลวย และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในตลาดประตูลี้ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยได้รับความร่วมมือในการคัดกรองแรงงานต่างด้าว จำนวน 75 ราย และผู้ประกอบการ จำนวน 35 ราย รวมทั้งหมด 110 ราย ซึ่งสถานประกอบการ กลุ่มนายจ้าง และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ต่างให้ความสำคัญและมีความเข้มงวดในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้เน้นย้ำการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย การเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ เพื่อช่วยกันป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม