เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เชิญชวนกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตรวจ ATK และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถึงที่บ้าน รองรับมาตรการ COVID free setting

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน  ลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งผู้ที่มีบัตรหรือไม่มีบัตรประจำตัว เข้ารับบริการคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ ที่ 18  ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อ.เมือง จ.ลำพูน โดยผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วจะได้รับเอกสาร ATK Passport เพื่อใช้ประกอบการทำงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ทันที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19

และในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถึงที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ให้กับกลุ่มประชาชนทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เฉพาะพื้นที่ในเขตคูเมืองชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากจังหวัดลำพูนให้เป็นเขต COVID free setting และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ให้ผู้ที่ทำงานทุกคน ในพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี กู่ช้างกู่ม้า และตลาดสดหนองดอก โดยหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้บุคคลที่ทำงานในสถานที่ดังกล่าว จะชะลอการทำกิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่ หรือหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมผู้นั้นจะต้องมีผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุก 7 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการเปิดพื้นที่ COVID free setting ของจังหวัดลำพูน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด