หัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำพูน ร่วมแขวนโคมสักการะพระนางจามเทวี ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด-19

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี ร่วมแขวนโคมสักการะพระนางจามเทวี ในงานเทศกาลโคมเมืองลำพูน เมื่อค่ำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดยเทศกาลโคมเมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงของจังหวัดลำพูน โดยผู้คนจะนำโคมมาถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูน และประชาชนทั่วไป และเพื่อถวายสักการะพระแม่จามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัยหรือเมืองหละปูน เทศกาลนี้ไม่เพียงรังสรรให้ลำพูนงาม ทั้งกลางวัน และกลางคืน แต่ยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมา ทั้งเรื่องความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงาม เทศกาลนี้จึงเป็นการนำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโควิด-19 เทศบาลเมืองลำพูนมีการจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเทศกาลโคมเมืองลำพูน โดยมาตรการจองคิวเที่ยว ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ล่วงหน้าผ่าน QR Code ลดความแออัด และดำเนินการตามรูปแบบ D-M-H-T-T-A เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคม ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564