เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ให้กับกลุ่มประชาชนทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เฉพาะพื้นที่ในเขตคูเมืองชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากจังหวัดลำพูนให้เป็นเขต COVID free setting และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ให้ผู้ที่ทำงานทุกคน ในพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัย , อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี , กู่ช้างกู่ม้า และตลาดสดหนองดอก โดยหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้บุคคลที่ทำงานในสถานที่ดังกล่าว จะชะลอการทำกิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่หรือหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมผู้นั้นจะต้องมีผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุก 7 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการเปิดพื้นที่ COVID free setting ของจังหวัดลำพูน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด