ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนุสาวรีย์พระนางจามเทรี