เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจ ATK เชิงรุกแก่แรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2 ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อ.เมือง จ.ลำพูน  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยหลังการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จะมีการจัดทำ LAMPHUN ATK Passport เป็นสมุดประจำตัวเพื่อยืนยันรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อ ของกลุ่มที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่น ผู้ประกอบอาชีพเพื่อการขนส่งสินค้า การใช้แรงงาน การเร่ขายสินค้า ฯลฯ ตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน